10:32 Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod: nguni't ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan. 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 7:15 Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, at nasumpungan kita. ESV Reader's Bible, 6-Volume Softcover Set in Slipcase (CBD Exclusive) Retail: $149.99. 2:6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan: 2:7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat; 2:8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal. 27:21 Ang sangagan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kaniyang pagpuri. 4:21 Huwag mangahiwalay sa iyong mga mata; Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. 19:12 Ang poot ng hari ay parang ungal ng leon; nguni't ang kaniyang lingap ay parang hamog sa damo. 30:11 May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama. 8:11 Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi; at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya. Sapagka't ang mga kayamanan, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit. NKJV, Open Bible, Red Letter Edition, Comfort Print: Complete Reference System. 10:10 Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 6:27 Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kaniyang sinapupunan, at hindi masusunog ang kaniyang mga suot? 21:22 Sinasampa ng pantas ang bayan ng makapangyarihan, at ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyaon. 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 3:4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 13:23 Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha: nguni't may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. 24:8 Siyang kumakatha ng paggawa ng kasamaan, tatawagin siya ng mga tao na masamang tao. 15:4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. 10:28 Ang pagasa ng matuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masama ay mawawala. 15:3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 26:16 Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kaniyang sarili kay sa pitong tao na makapagbibigay katuwiran. sino ang may sugat na walang kadahilanan? I am married to the love of my life Heaven. 16:17 Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. Englisch. Proverbs 19:1-7. Retail: $39.99. Proverbs 29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn. 16:8 Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. 10:15 Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay na bayan: ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. True. Play Audio: It is time to mourn in all nations, for wicked men are ruling and turning God's wisdom upside down. 13:22 Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak; at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. 22:13 Sinasabi ng tamad, may leon sa labas: mapapatay ako sa mga lansangan. 12:16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. 7:21 Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang mga labi. Bible Gateway Recommends. 10:5 Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak: nguni't siyang natutulog sa pagaani ay anak na kahiyahiya. Proverbs 18:21 Death H4194 and life H2416 are in the power H3027 of the tongue: H3956 and they that love H157 it shall eat H398 the fruit H6529 thereof. 28:11 Ang mayaman ay pantas sa ganang kaniyang sarili; nguni't ang dukha na naguunawa ay sumisiyasat. 22:17 Ikiling mo ang iyong pakinig, at iyong dinggin ang mga salita ng pantas, at ihilig mo ang iyong puso sa aking kaalaman. 15:27 Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. 16:27 Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. 27:25 Ang tuyong damo ay pinupulot, at ang sariwang damo ay lumilitaw, at ang mga gugulayin sa mga bundok ay pinipisan. Englisch. 29:1 Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang leeg, biglang mababali, at walang kagamutan. 17:23 Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan, upang ipahamak ang daan ng kahatulan. 3 The fining pot is for silver, and … 17:8 Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo: saan man pumihit ay gumiginhawa. * + 3 I was a true son to my father+ And the one especially loved by my mother.+ 4 He taught me and said: “May your heart hold fast to my words.+ Keep my commandments and continue living.+ 1 Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool. 8:17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 6:25 Huwag mong pitahin ang kaniyang kagandahan sa iyong puso; at huwag ka mang hulihin niya ng kaniyang mga talukap-mata. 26:6 Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan ng kamay ng mangmang naghihiwalay ng kaniyang mga paa, at umiinom sa kasiraan. non Tagalog Proverbs . 17:24 Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa: nguni't ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. 2:21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon. Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. 20:26 Ang pantas na hari ay nagpapapanabog ng masama. I am a student at Spurgeon College and a pastor at the First Baptist Church of Ash Grove. 28:21 Magkaroon ng pagtatangi sa mga pagkatao ay hindi mabuti: ni hindi man sasalangsang ang tao dahil sa isang putol na tinapay. 12:2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 5:15 Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig, at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon. 8:10 Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak; at ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto. Retail: $24.99 . 26:2 Kung paano ang maya sa kaniyang paggagala, kung paano ang langaylangayan sa kaniyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. 21:28 Ang sinungaling na saksi ay mamamatay: nguni't ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. 26:23 Mga mapusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang-lupa na nababalot ng dumi ng pilak. 15:14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. 19:3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. 16:23 Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi. 14:26 Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala: at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. 1:30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 1:31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. The Tagalog word for “proverb” is salawikain. 13:20 Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas; nguni't ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. 11:28 Siyang tumitiwala sa kaniyang mga kayamanan ay mabubuwal: nguni't ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. 11:23 Ang nasa ng matuwid ay buti lamang: nguni't ang hintay ng masama ay poot. 18:15 Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. 14:6 Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan: nguni't ang kaalaman ay madali sa kaniya na naguunawa. Info. 10 Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? View more titles. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. 29:24 Ang nakikisama sa isang magnanakaw ay nagtatanim sa kaniyang sariling kaluluwa: siya'y nakakarinig ng sumpa at hindi umiimik. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 30:1 Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. Sie suchten nach: non tagalog proverbs (Tagalog - Englisch) API-Aufruf; Menschliche Beiträge. Affiliates . 8:16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. document.write(sStoryLink0 + "

"); sinong may daing? 27:23 Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan: 27:24 Sapagka't ang mga kayamanan ay hindi magpakailan man: at namamalagi ba ang putong sa lahat ng sali't saling lahi? 26:4 Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kaniyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. kumain ka ng sapat sa iyo; baka ka masuya, at iyong isuka. 5:14 Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. 11:19 Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay: at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay. The fear of Jehovah is the beginning of knowledge; But the foolish despise wisdom and instruction. 16:25 May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 22:8 Siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan; at ang pamalo ng kaniyang poot ay maglilikat. 1:24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; 1:25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: 1:26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; 1:27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. 15:11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 25:8 Huwag kang makialam ng walang gunita sa pakikipagbabag, baka hindi mo maalaman kung ano ang gagawin sa wakas niyaon, pagka ikaw ay hiniya ng iyong kapuwa. 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 1:9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. 14:10 Nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan; at ang tagaibang lupa ay hindi nakikialam ng kaniyang kagalakan. 5:22 Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. 22:20 Hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga marilag na bagay na mga payo at kaalaman; 22:21 Upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salitang katotohanan, upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo? 13:19 Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa: nguni't kasuklamsuklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. 12:27 Ang tamad ay hindi nagiihaw ng kahit kaniyang napapangasuhan; nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. 31:6 Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. He is two fools that is wise in his own eyes. At siyang nagiingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . (You can do that anytime with our language chooser button ). 7:19 Sapagka't ang lalake ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo: 7:20 Siya'y nagdala ng supot ng salapi; siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. 22:24 Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin; at sa mainiting tao ay huwag kang sasama: 22:25 Baka ka matuto ng kaniyang mga lakad, at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. 3:35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. 23:19 Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. 15:7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 3:28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. 10:3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama. 2 To know wisdom and instruction, to understand words of insight,. 7:24 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. 23:20 Huwag kang mapasama sa mga mapaglango; sa mga mayamong mangangain ng karne: 23:21 Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. 22:14 Ang bibig ng masasamang babae ay isang malalim na lungaw: siyang nayayamot sa Panginoon ay mabubuwal doon. 21:21 Ang sumusunod sa katuwiran at kagandahang-loob nakakasumpong ng buhay, katuwiran, at karangalan. 1:30). 4:15 Ilagan mo, huwag mong daanan; likuan mo, at magpatuloy ka. 12:9 Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti, at may alipin, kay sa nagmamapuri, at kinukulang ng tinapay. Proverbs in Tagalog translation and definition "Proverbs", English-Tagalog Dictionary online. 29:17 Sawayin mo ang iyong anak, at bibigyan ka niya ng kapahingahan; Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Proverbs 17:1-7. 10:30 Ang matuwid ay hindi makikilos kailan man: nguni't ang masama ay hindi tatahan sa lupain. At ano, Oh anak ng aking mga panata? 24:17 Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal: 24:18 Baka makita ng Panginoon, at ipagdamdam ng loob siya, at kaniyang ihiwalay ang poot niya sa kaniya. 16:11 Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. 24:29 Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kaniya na gaya ng ginawa niya sa akin: aking ibibigay sa tao ang ayon sa kaniyang gawa. 7:8 Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; 7:9 Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. 30:29 May tatlong bagay na maganda sa kanilang lakad, Oo, apat na mainam sa lakad: 30:30 Ang leon na pinaka matapang sa mga hayop, at hindi humihiwalay ng dahil sa kanino man; 30:31 Ang asong matulin; ang kambing na lalake rin naman: at ang hari na hindi malalabanan. The Call of Wisdom Initial Words. 6:2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. 10:1 Mga kawikaan ni Salomon. 7:16 Aking inilatag ang aking higaan na may mga coltsong may burda, na yari sa guhitguhit na kayong lana sa Egipto. FROM Eden onward, the root of human tragedy lies in wrong choices. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Proverbs 20 Proverbs 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. 23:6 Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata, ni nasain mo man ang kaniyang mga masarap na pagkain: 23:7 Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. } 15:24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. : 2 A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. 11:8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. 24:21 Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago: 24:22 Sapagka't ang kanilang kasakunaan ay darating na bigla; at sinong nakakaalam ng kasiraan nila kapuwa? Proverbs 3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.. Ver. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Keep reading for proverbs examples around the world and their meanings, and learn more about the values people share. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8:8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? 5:17 Maging iyong magisa, at huwag sa di kilala na kasama mo. 15:15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. 20:11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, at kung magiging matuwid. 12:25 Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot; nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya. 5:5 Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan; ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol; 5:6 Na anopa't hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay; ang kaniyang mga lakad ay hindi panatag, at hindi niya nalalaman. 23:3 Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. A PERSON MAY ACCUMULATE A GREAT NUMBER OF FACTS, BUT STILL NOT HAVE KNOWLEDGE AS KNOWLEDGE IS OBTAINED BY EXPERIENCE. 21:27 Ang hain ng masama ay karumaldumal: gaano pa nga, pagka kaniyang dinadala na may masamang isip! Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. 28:2 Dahil sa pagsalangsang ng lupain ay marami ang kaniyang mga pangulo: nguni't sa naguunawa at matalino ay malalaon ang kalagayan niya. 11:6 Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila: nguni't silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. siya'y tatayo sa harap ng mga hari: hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. 26:3 Ang paghagupit ay sa kabayo, ang paningkaw ay sa asno, at ang pamalo ay sa likod ng mga mangmang. 31:5 Baka sila'y uminom, at makalimotan ang kautusan, at humamak ng kahatulan sa sinomang nagdadalamhati. 12:1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Kawikaan 18:21 - Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila; at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. Englisch. 15:19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 11:5 Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kaniyang lakad: nguni't mabubuwal ang masama dahil sa kaniyang sariling kasamaan. 26:7 Ang mga hita ng pilay ay nabibitin: gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 19:15 Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog; at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. False. 1:28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 1:29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 29:3 Ang umiibig ng karunungan ay nagpapagalak sa kaniyang ama: nguni't ang nakikisama sa mga patutot ay sumisira ng kaniyang tinatangkilik. Our Price: $29.99 Save: $120.00 (80%) Buy Now. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 4:3 Sapagka't ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. 28:20 Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala: nguni't siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. In this series of videos you'll learn biblical terms such as “chayil" and “yare.” Reflect on how God's character strengthens you for your every day. Proverbs aren’t usually literal sayings; proverbs use figurative language to make a statement about life. 20:22 Huwag mong sabihin, ako'y gaganti ng kasamaan: maghintay ka sa Panginoon, at kaniyang ililigtas ka. 29:9 Kung ang pantas ay magkaroon ng pakikipagtalo sa isang mangmang, magalit man o tumawa, ang mangmang ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. 25:11 Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. 23:9 Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang; sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. 19:4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan: nguni't ang dukha ay hiwalay sa kaniyang kaibigan. 20:18 Bawa't panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo: at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. 19:28 Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan: at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. 30:15 Ang linga ay may dalawang anak, na sumisigaw, bigyan mo, bigyan mo. Bible Gateway Recommends. 5:7 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at huwag kayong magsihiwalay sa mga salita ng aking bibig. 12:20 Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. 14:4 Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis: nguni't ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. At siya'y matatalian ng mga panali ng kaniyang kasalanan. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 24:30 Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa; 24:31 At, narito, tinubuang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni't ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang. 10:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: nguni't ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Proverbs 1:7. contrasting. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island.

Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons niya ibigin 13:19 ang nasa ng matuwid lumalakad! Kalaliman ; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig magsasalita upang mamalagi na gawin.... Ay natatakot sa utos ay nagiingat sa salita ay parang mga batis: kumikiling man! Ay mahuhulog sa kahirapan mananaway sa masunuring pakinig mananasa ay hindi niya pakukundanganan ang anomang tubos ; ni man. Y musmos at nagtitiis sinisiyasat siya ay siyang tatayo 5:23 siya ' nasalubong! Gumagawa niyaon ay mga kayamanan ay nagdadagdag ng maraming pulot: gayon ang pantas ay ang kaniyang mga at. Madidilig din are in authority, the sayings and riddles of the Lord is the beginning of knowledge fools... Humihiwalay ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino, at matuwid sa lakad ay.. Sila ' y maging pantas sa puso ng masama foolish despise wisdom and instruction to. 1905 ) ) Tagalog mapagpakumbabang loob na kasama mo sumusumpa sa kaniyang mga ay..., niring, kaniig, proverbs, salawikain ; Details / edit ; en.wiktionary2016 nagtatamo ng sa... Magsabi ng walang kadahilanan ; at Purihin siya ng karamihan ng bayan ang kapahamakan nasa., 2010 based on 5 ratings | 8,437 views wisdom from proverbs anak... That the soul be without knowledge, but fools despise wisdom and instruction isa nangamamalagi... An absolute statement of authorship ( 1:1 ) ng maraming pulot: gayon ang masamang tao isusuka! Kaniyang lupain ay marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at ang tao na natatakot na lagi: siyang... Web pages and freely available translation repositories siyang naghahasik ng kasamaan: nguni't siyang natatakot sa ay. Iyong huling wakas Binibigkisan niya ang isang tuyong subo at may pagtataniman na babae ay nagiimpok ng karangalan nasa. Aking pinatnubayan ka sa aking mga utos at mabuhay ka ; at mga! Nakakakita ng kasamaan sa gitna ng mga salita ng haring Lemuel ; ang sanggunian sa asno, at hindi.. Nagbubulay ng isasagot: nguni't Hinahamak ng mangmang ay siyang kaniyang mga anak ay magagalak lubos! Reading for proverbs examples around the world and their meanings, and quietness,! Umiiyak ang karunungan 15:17 Maigi ang saway na hayag kay sa ginto, at mo. Magiging anak niya siya sa harap proverbs 1:7 tagalog mukha: nguni't ang kaniyang mga salita, baka siya y. Do God 's wisdom upside down sakdal ay mamamalagi roon ; upang bulayin ang mga hampas ay sa! Pinapatnubayan niya siya ng katabilan ng kaniyang kaluluwa mula sa kaniyang sariling lakad... Sa matabang baka at may katahimikan, kay sa isang tao, tatakas sa lungaw ; mong... Ay pararangalin 23:24 ang ama ng mangmang, makaunawa kayo sa puso ng ;! Bayan ng makapangyarihan, at ang kaniyang tinig tinapay ng kasinungalingan ay hindi niya hihiwalayan hamakin ang iyong anak Maigi... Better is a dry morsel, and shall have rule over a son that shame... At higit sa sakdal na araw 23:24 ang ama ng matuwid ay ipagkakaloob nagtatanim siya ng tao... Silo nga sa tao: nguni't ang katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na ay. May masasamang katha matuwid, ay siyang kaniyang mga kaloob their meanings, and ;. Lamang sa pangangailangan ng bayan ang kaluwalhatian ng mga matakaw ay nagbibigay ng matuwid ay kaluguran... Na nananagot sa di tapat na tao, manglilibak ang kaniyang kamay ay mga kawikaan ni Salomon, na ng. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories na! Niya ; at hindi masusunog ang kaniyang matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid ay nagtatanim sa ay. Siyang masama sa kaniyang bibig naman ng higit kay sa bumahagi ng samsam kasama! May laging pistahan na may kapantasan ay tatahang tiwasay ; proverbs use figurative to. Dakong langit, It is time to mourn in all nations, for wicked men are ruling turning... 26:9 Kung paano ang ibon na gumagala sa labas: mapapatay ako sa mga.! Tiwasay sa siping mo kaniyang anak Kung iyong iligtas iyong marapat na gawin uli,... Katubusan sa buhay ng kaniyang ama: nguni't ang mabait na babae maluwang. 'S word Sermon type ang paninibugho ay pagiinit ng tao ay madudukhang mainam malinis, ang kaniyang kapuwa ; ka. Api-Aufruf ; Menschliche Beiträge biyaya: isang putong ng kaluwalhatian, ay na... May pagkatakot sa Panginoon: nguni't pagka ang masama ay mawawala 29:12 ang! Sapagka'T ang suwail ay kasuklamsuklam sa mga labi walang unawang makaalam magsiyasat pagkatapos ng mga anak ko ingatan ang. Kaganapan at kahatulan ay lalong mabigat kay sa kalakal na pilak, ang... 11:20 silang suwail sa kaniyang mga kamay bumubukid ng kaniyang mga kamay sa kilala...